ALGEMENE FACTUUR- & VERKOOPSVOORWAARDEN


1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst gelden enkel onderstaande algemene factuur-en verkoopsvoorwaar­den, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant;  dit alles rekeninghoudende  met de bijzondere bepalingen der ereloonovereenkomst inzake interieurontwerp en/of coördinatie.

2. Elke ondertekenaar van een bestel-,  afhalings- of plaat­singsbon e.d.m.  verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

3. Onze facturen zijn steeds contant betaalbaar te Ieper, tenzij anders bepaald.

4. Alle klachten moeten geschieden bij aflevering, tenzij anders bepaald.

5. Bij niet tijdige betaling zal de schuldenaar naast de moratoire interesten van 9,5% een vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom met een minimum van € 75  en een maximum van € 7.500 ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling. Ook deze vergoedingen zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling eisbaar. Alle inningskosten vallen steeds ten laste van de schuldenaar.

6. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldig­heid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeen­komst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van onze vennootschap behoren. M.a.w. voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper bevoegd.  

7. Niets van onze plans, studies, ontwerpen, etc… mag gecopieerd worden voor verdere verkoop of verhandeling.Wij behouden in ieder geval onze auteursrechten en inzonderheid de volle artistieke eigendom van alle plans, studies, voorontwerpen, e.d.m.  in de meest brede zin van het woord en onder welke vorm en wijze ook. De klant verbindt er zich toe om niets van onze ontwerpen eigenhandig of door derden te laten aanpassen, terwijl wij slechts tot aan de oplevering verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de persoonlijk opgevolgde werken en nooit wanneer de klant op elke wijze ook schade lijdt , zo bv. bouwpartners die in gebreke blijven of wanneer aannemers in strijd handelen met onze plans, studies, ontwerpen voormeld.

8. Bij niet-naleving van de verplichtingen door de klant hebben wij het recht elke dienstverlening onvoorwaardelijk stop te zetten en kunnen wij een forfaitair bedrag van 50% van het totale factuurbedrag eisen voor onkosten en winstderving. Elke vertraging van betaling voor om het even welke reden geeft ons eveneens het recht om het contract te verbreken en om onmiddellijke betaling te eisen van alle verschul­digde bedragen. Het recht wordt voorbehouden om te factureren voor gedeel­telijk geleverd werk en geplaatste installaties. Het recht wordt steeds voorbehouden om de goederen aan te rekenen in de mate van hun levering, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk is.

9. Termijnen voor levering of uitvoering der werken, door ons bevestigd, worden in de mate van het mogelijke nageleefd.Zij kunnen nimmer een reden tot annulatie of een eis tot schadevergoeding inhouden. Wij zijn niet verantwoordelijk ingeval van overmacht en behouden ons het recht voor de termijn van uitvoering van de overeenkomst/lastgeving te verlengen, zolang de over­macht duurt.

10. De waarborg op de goederen beperkt zich tot de waarborgen van de fabrikanten waaraan wij kopen. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten van bouwtechnische aard die de oorzaak zijn van een mindere afwerking. Barsten veroorzaakt door krimping ondergrond vallen onder geen beding onder de waarborg.  Fouten die hun oorzaak vinden in onoordeelkundig gebruik of in slecht onderhoud vallen niet onder deze waarborg.

11. Alle voorwerpen en verkochte goederen blijven onze eigen­dom tot volledige betaling door de klant. Deze kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen over geen enkele wijze beschikken. De risico's zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen.

12. Verzendingen van goederen (installaties, onderdelen, edm...) geschieden uitsluitend op kosten en verantwoorde­lijkheid van de geadresseerde, tenzij anders overeengekomen.

13. a.   De klant dient ervoor te zorgen dat vanaf het begin van de werkzaamheden electriciteit en water ter beschikking is, welke wij gedurende de werkzaamheden gratis mogen gebruiken.  Bij het niet voldoen aan bovenvermelde punten behouden wij het recht de werkzaamheden niet te starten.

b.   De klant dient ervoor te zorgen dat vanaf het begin van de werkzaamheden een toilet ter beschikking is, welke wij gedurende de werkzaamheden gratis mogen gebruiken.  Bij het niet voldoen aan bovenvermelde punten behouden wij het recht de werkzaamheden niet te starten.

c.   De klant dient ervoor te zorgen dat vanaf het begin van de werkzaamheden het gebouw wind- en waterdicht is en voorzien van de nodige verwarming conform de normeringen betreffende temperatuur en luchtvochtigheid.  Bij het niet voldoen aan bovenvermelde punten behouden wij het recht de werkzaamheden niet te starten.

d.   De klant dient ervoor te zorgen dat alle vloeren en wanden vlak en waterpas zijn. 

e.   Bij het niet voldoen aan bovenvermelde punten behouden wij het recht de hieruit rechtstreeks en onrechtstreeks voortgekomen bijkomende werkzaamheden aan te rekenen en dit zonder voorafgaandelijk akkoord van de bouwheer, tenzij wij opteren voor de volledige weigering of stillegging der werkzaamheden.